Bestuursverslag 2022

Voorwoord

Beter Lot B.V. (verder: Beter Lot) is opgericht in 2014, met als belangrijkste doelstelling het inzamelen van gelden ten behoeve van instellingen van algemeen belang (ANBI’s). Om deze doelstelling te bereiken is Beter Lot sinds enkele jaren de trotse eigenaar van eenzogenaamde ‘niet incidentele loterijvergunning conformArtikel 3 van de Wet op de kansspelen’. Het was in ruim dertig jaar de eerste keer dat een dergelijke vergunning weer werd toegekend!

Onder de verstrekte vergunning is in juli 2021 een voorzichtige start gemaakt met de loterij ‘NLwint’. We hebben in 2021 de loterij opengesteld voor een beperkte groep deelnemers, zodat we langzaam maar gestaag kunnen bouwen aan groei en naamsbekendheid. Per 1 november 2021 is de vergunning hernieuwd voor de maximale periode van vijf jaar. In 2022 heeft Beter Lot in totaal 12 trekkingen uitgevoerd voor de NLwint loterij onder toezicht van Notaris Van Rhijn, te Zeist.

NLwint

Door mee te doen aan de NLwint loterij steunen onze deelnemers organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen in armoede in Nederland. Ondanks dat Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, zijn er nog steeds bijna een miljoen mensen die onder de armoedegrens leven, waarvan meer dan 200 duizend kind zijn. Schulden, eenzaamheid en gezondheidsproblemen zijn gevolgen van deze armoede. Door deze sociale uitsluiting vindt armoede vaak ongezien plaats en kunnen kinderen daardoor niet goed geholpen worden. Het is niet zichtbaar als mensen hun huur niet kunnen betalen, kinderen niet kunnen sporten of zelfs zonder ontbijt de deur uit moeten. Hierdoor wordt het sociale vangnet kleiner en maatschappelijke voorzieningen door bezuinigingen steeds minder toegankelijk. Deze armoede achter de deur is een ernstig probleem in Nederland en samen willen we dit aanpakken. We beginnen met de groep van kinderen met een (vaak ernstige) aandoening. Juist zij verdienen een onbezorgd moment. Van het inleggeld van onze deelnemers, gaat minimaal 40% direct naar het door de deelnemers gekozen doel.

De omgeving van Beter Lot

De wereld van kansspelen is in rap tempo aan het veranderen. Digitalisering heeft gezorgd voor een veranderende productvraag en ander speelgedrag. De benodigde wetgeving om dit in de juiste banen te leiden is inmiddels actief. Dankzij de wet Kansspelen op Afstand (KOA) kunnen sinds 1 oktober 2021, online kansspelen legaal aangeboden worden in Nederland. De ontwikkeling van de wet- en regelgeving rondom loterijen blijft daarbij helaas nog steeds wat achter.

Hoewel qua spelersprofiel en consumentenbehoefte wezenlijk afwijkend van de onlinespelers is ook de loterijmarkt voorzichtig, maar onomkeerbaar aan het veranderen. De totale markt liet ook in 2022 een omzetgroei zien. Echter de potentiële ruimte in de markt is volgens Beter Lot vele malen groter.

Beter Lot is dan ook blij met de onderzoeken naar de mogelijkheden van een nieuwe ordening en inrichting van de loterijmarkt. Wij zijn nog steeds een groot voorstander van een stelsel met een gelijk speelveld voor alle aanbieders van Goede Doelenloterijen. Een stelsel met voldoende oog voor zowel de belangen van de spelers, als die van de Goede Doelen. Vanzelfsprekend met instandhouding van de uitgangspunten van het kansspelbeleid en afdoende toezicht daarop. Want alleen dan kan de afdracht aan Goede Doelen worden gewaarborgd en zijn wij uiteindelijk in staat onze missie te verwezenlijken.

Onze ambities zijn ondanks de huidige maatschappelijke uitdagingen, groots. Beter Lot is voornemens meerdere nieuwe loterijactiviteiten te ontplooien in de komende jaren, elk ten gunste komend aan het algemeen belang.

Visie, missie en onze strategie

Onze ambities zijn groot, onze missie bijpassend:

  • Structurele loterij-inkomsten voor alle Goede Doelen in Nederland toegankelijk maken

Dit doen wij door het aanbieden van Goede Doelenloterijen. We streven er daarbij nadrukkelijk naar om een aanvulling te zijn op het bestaande aanbod van Goede Doelenloterijen, en daarmee een aanvulling op de bestaande loterij-inkomsten voor Goede Doelen. Gerealiseerd op een verantwoorde en transparante manier, vanuit onze kernwaarden en normen: openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Binnen Beter Lot vinden wij het belangrijk dat zowel de consument als de Goede Doelen op een heldere en leuke manier onderdeel uit blijven maken van de loterijen van Beter Lot. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en stellen nadrukkelijk een maximum aan de inleg van deelnemers. Want: Beter Lot vindt dat meedoen aan de loterij een spel moet blijven. Daarom is het aantal loten per deelnemer aan een maximum gebonden van 5 (vijf) loten per trekking.

Financiën

In 2021 is beperkt gestart met het aanbieden van loterijtrekkingen. Gedurende 2021 en 2022 zijn in samenwerking met Lottery as a Service alle processen, systemen en procedures geïmplementeerd om ook in de toekomst niet-incidentele loterijen te organiseren via de Beter Lot vergunning.

Omdat er in 2022 beperkte activiteiten waren, is de omzet zeer beperkt. Het negatieve resultaat van € 31.684 wordt met name veroorzaakt door de gemaakte kosten voor de afschrijving van immateriële vaste activa en organisatiekosten. In vergelijking met het resultaat van 2021 zien we dat er een besparing is gerealiseerd op de wervingskosten, waarbij de afschrijving van immateriële vaste activa drukt op het resultaat. Er was in het verslagjaar 2022, geen personeel in dienst.

Door het resultaat van 2022 is het negatief eigen vermogen toegenomen van € 44.454 negatief naar € 79.288 negatief. Er is geen enkel risico voor wat betreft de continuïteit van de organisatie want, zoals ook aangegeven in de jaarrekening hebben de aandeelhouders toegezegd te zorgen voor genoeg financiële armslag om de activiteiten voort te kunnen zetten. De verliezen zijn voornamelijk de aanloopkosten.

Risicobeheersing en toezicht

Overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden beschikt Beter Lot over een adequaat compliance beleid onder leiding van een compliance officer. Een belangrijk component van het compliance beleid zijn de audits en verantwoording richting de Kansspelautoriteit. In 2022 voldeed Beter Lot op het gebied van compliance wederom aan alle gestelde eisen.

Eventuele risico’s inzake financiering van de onderneming zijn geminimaliseerd door het feit dat de aandeelhouders zich hebben gebonden om de noodzakelijke financiering te blijven verstrekken. De komende jaren zal Beter Lot de NLwint verder uitrollen over Nederland teneinde meer fondsen te genereren voor hen die het zo hard nodig hebben.

Reputatierisico Beter Lot Loterijen

Beter Lot heeft als doelstelling fondsen te werven voor Goede Doelen. Om reputatierisico te voorkomen is het daarom van groot belang dat dat de operationele processen goed en vakkundig worden uitgevoerd. Die verplichting heeft Beter Lot naar de beneficianten, de deelnemers en alle andere stakeholders. Alle operationele processen, procedures en het risicobeleid zijn hierop ingericht. Ook maakt Beter Lot gebruik van een extern compliance bureau, om naleving van de afspraken en wet- en regelgeving te controleren.

Het Beter Lot Loterijsysteem is belangrijk in de verwerking van de loterijgegevens. Zo beheert het loterijsysteem gegevens van deelnemers, incasso’s, trekkingen, uitkeringen aan prijswinnaars en privacy van de deelnemers. Indien er incidenten met het loterijsysteem plaatsvinden, bestaat het risico op reputatieschade. Om deze risico’s zo klein en beheersbaar mogelijk te houden zijn beheersmaatregelen ingevoerd, waaronder een incidentenregeling.

Alle aanpassingen aan het loterijsysteem worden uitvoerig getest voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd in het systeem. Onze externe auditor Gaming Laboratories International zorgt voor een reguliere controle en toetsing van de systemen.

Systeem audits

Artikel 28 van de vergunning schrijft voor dat de vergunninghouder verplicht is alle IT-processen te onderwerpen aan een jaarlijkse controle. Ook over 2022 heeft Beter Lot een IT systeem audit door Gaming Laboratories International (GLi) laten uitvoeren. GLi heeft in 2022 een trekking van de loterij live bijgewoond om te controleren of alle processen rondom de trekking conform de processen wordt uitgevoerd en of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de door GLi geteste RNG.

De audit vond met goed gevolg plaats. In de auditrapportage bevestigden de onafhankelijke auditeurs van GLi dat het systeem van Beter Lot volledig voldeed en voldoet aan alle in de vergunning genoemde eisen.

Toekomstverwachting

Het is de verwachting dat er in 2023 een toename van de activiteiten op de Beter Lot vergunning zal plaatsvinden. Voor het jaar 2023 wordt nogmaals een verlies verwacht als gevolg van een beperkte omzet en gelijkblijvende kosten voor afschrijving van materiële vaste activa en organisatiekosten. Om flexibel te kunnen reageren op in- en externe ontwikkelingen kan een gedeelte van de operationele activiteiten worden uitbesteed.

Ook in 2023 gaan we met zijn allen weer vol voor de successen van de loterij, de goede doelen en deelnemers!

De directie, Nieuwegein 24 juni 2023

R.C.M. van Dijk        R. Reizevoort       

De Cijfers over 2022

Voor meer informatie klik hier.