Bestuursverslag 2021

Beter Lot B.V. is opgericht in 2014, met als belangrijkste doelstelling het inzamelen van gelden ten behoeve van instellingen van algemeen belang in de breedste zin. Om deze doelstelling te kunnen bereiken is op 23 december 2016, door de kansspelautoriteit een niet-incidentele loterij vergunning verstrekt. De eerste vergunning in ruim 30 jaar!

In maart 2020 heeft de voormalig eigenaar (Lottovate Nederland B.V.) zich teruggetrokken uit de Nederlandse markt en het bedrijf verkocht aan Happy Lot B.V. Happy Lot is een B.V. die in 2020 is opgericht door Nederlandse aandeelhouders. Het bedrijf veranderde bij die overname van naam: Beter Lot B.V.

Beter Lot B.V. is een besloten vennootschap met één aandeelhouder (Happy Lot B.V.).

Onder de verstrekte vergunning is in juli 2021 een voorzichtige start gemaakt met de loterij NLWint. In 2021 heeft Beter Lot B.V. in totaal 2 trekkingen uitgevoerd voor NLWint onder toezichtvan de notaris. We hebben in 2021 de loterij alleen opengesteld voor een beperkte groep deelnemers, zodat we langzaam maar gestaag kunnen bouwen aan groei en naamsbekendheid.

Vergunning

De niet incidentele loterij vergunning die de Kansspelautoriteit in 2016 verstrekt heeft, diende voor 31 december 2021 te worden vernieuwd. Beter Lot B.V. heeft dit proces inmiddels met succes weten af te ronden. Daar zijn we trots op. De nieuwe vergunning is wederom verstrekt voor een periode van vijf jaar.

Systeem audits

Ook in 2021 heeft er een IT systeem audit door Gaming Laboratories International GLI uitgevoerd. In de auditrapportage bevestigen de onafhankelijke auditeurs van GLI wederom dat het gebruikte loterij-systeem van Beter Lot B.V. volledig voldoet aan alle in de vergunning genoemde eisen.

 Financiële informatie en retrospectieve paragraaf

In 2021 is beperkt gestart met het aanbieden van loterijtrekkingen. Gedurende 2021 zijn in samenwerking met Lottery as a Service alle processen, systemen en procedures geïmplementeerd om ook in 2022 niet-incidentele loterijen te organiseren via de Beter Lot B.V. vergunning.

Omdat er in 2021 beperkte activiteiten waren, is de omzet zeer beperkt. Het negatieve resultaat van circa € 35.000 wordt met name veroorzaakt door de gemaakte kosten voor de hernieuwde aanvraag van de vergunning, te weten: auditkosten, leges en de processen en procedures. Een vergelijking met het resultaat van 2020 is niet relevant. Bij de overname van de aandelen in 2020 zijn schulden verrekend met de vorige aandeelhouder. Dit heeft geleid tot de grote baten in de winst- en verliesrekening 2020. Er was in het verslagjaar geen personeel in dienst.

Door het resultaat van 2021 is het negatief eigen vermogen toegenomen. Er is geen enkel risico voor wat betreft de continuiteit van de organisatie want, zoals ook aangegeven in de jaarrekening hebben de aandeelhouders toegezegd te zorgen voor genoeg financiële armslag om de activiteiten voort te kunnen zetten. De verliezen zijn voornamelijk de aanloopkosten.

Risicobeheersing en toezicht

Gedurende het verslagjaar 2020 waren er geen activiteiten in Beter Lot B.V., in 2021 zijn er twee trekkingen geweest derhalve was er dan ook nauwelijks sprake van enige vorm van (vastlegging van) risicobeheersing.

Maatschappelijk hebben wij een verantwoording die gebaseerd is op het kansspelbeleid. Daarbij staat verantwoord spelen voorop want deelnemen moet een spelletje blijven. Onze uitgangspunten zijn bijv. consumentenbescherming met extra aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen, het tegengaan van verslaving en voorkomen van illegale en criminele activiteiten. Ons team hier wordt regelmatig op geattendeerd, getraind en deze principe zijn verankerd in onze reglementen en procedures.

Toekomstverwachting

Momenteel is het de verwachting dat er in 2022 een toename van de activiteiten op de Beter Lot B.V. vergunning zal zijn. Om flexibel te kunnen reageren op in- en externe ontwikkelingen kan een gedeelte van de operationele activiteiten worden uitbesteed. Voor het jaar 2022 wordt nogmaals een verlies verwacht als gevolg van opstartkosten van nieuwe loterijen.

De Cijfers

Voor meer informatie klik hier.