BeterLot

Disclaimer

Beter Lot B.V. (Kamer van Koophandel: 60088982), hierna te noemen Beter Lot (‘Loterij’), verleent u hierbij toegang tot Beter Lot (www.BeterLot.nl) (“de website”). Beter Lot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Beter Lot spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beter Lot.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Beter Lot.

Links met andere websites
Op de website van Beter Lot kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. Beter Lot zal geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u die websites bezoekt. We raden u daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beter Lot.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beter Lot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Beter Lot en haar loterijen, via e-mail of anderszins, zal Beter Lot en haar loterijen gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en de Loterij zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Beter Lot en haar loterijen ter zake van alle schade en kosten die Beter Lot en haar loterijen lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.