BeterLot

Preventiebeleid

Inleiding

De Kansspelautoriteit heeft Beter Lot B.V. (hierna: BeterLot overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen vergunning verleend voor het organiseren van ‘goede doelen loterijen’. De vergunning heeft een looptijd van vijf jaar. Sinds 1 januari 2022 beschikt BeterLot over een nieuwe vergunning voor 5 jaar. 

BeterLot heeft op grond van artikel 4a, eerste lid van de Wet op de kansspelen (hierna Wok) een vergaande zorgplicht om spelers tegen zichzelf te beschermen. BeterLot ziet erop toe dat de aard en organisatie van de vergunde loterijen niet aanzetten tot onmatige deelname of kansspel­verslaving.

Volgens de Leidraad Zorgplicht van de Kansspelautoriteit dient iedere kansspelvergunninghouder duidelijk aan te geven hoe om wordt gegaan met de wettelijke zorgplicht. Zo moet de vergunninghouder consumenten juiste en betrouwbare informatie geven, verslaving zoveel mogelijk voorkomen (via toegangsbeleid en verantwoord aanbod) en klachten en opzeggingen behoorlijk afhandelen. De Leidraad bevat hiertoe een aantal aanbevelingen.

Voor BeterLot gaat het om de volgende aanbevelingen:
1) Heldere informatie over het kansspelaanbod en eventuele risico’s.
3) Sluitend toegangsbeleid.
4) Schriftelijk preventiebeleid.
5) Kennis en inzicht in verantwoord spelen.
9) Schriftelijke klachtenprocedure.
10) Regeling voor effectieve en laagdrempelige opzegging van deelname.

Voorliggend document komt tegemoet aan aanbeveling 4) schriftelijk preventie­beleid en beschrijft verder welke maatregelen BeterLot heeft getroffen om tegemoet te komen aan de overige voor haar geldende aanbevelingen.

Het document komt tevens tegemoet aan de verplichting ex artikel 30 van de Vergunning niet-incidentele artikel loterijen van 1 januari 2022, kenmerk 304743/14478, om jaarlijks vóór 1 april een overzicht te verstrekken van de maatregelen en voorzieningen die in het voorgaande jaar zijn getroffen om verslaving aan de door Beter Lot aangeboden kansspelen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt tevens gerapporteerd over eventuele wijzigingen in het document ten opzichte van het vorig kalenderjaar en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen die in het voorgaande jaar zijn getroffen.

Heldere informatie over het spelaanbod en eventuele risico’s

Volgens de Leidraad stelt de vergunninghouder consumenten in staat om een weloverwogen keuze te maken bij deelname aan het kansspel en informeert hij hen daartoe ten minste over de kenmerken van het kansspel, de voorwaarden voor deelname, de kosten, of sprake is van eenmalige of doorlopende deelname tot wederopzegging, de prijzen en inhouding van kansspelbelasting, het waarborgen van de privacy van deelnemers, en de omvang en bestemming van de opbrengsten van het kansspel.

BeterLot organiseert uitsluitend loterijen ten behoeve van doelen van algemeen belang (goede doelen), waarvan ten minste 80%, maar de facto 100% ten goede komt van goede doelen met een ANBI-status.
De doelen zijn onder andere actief op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en natuur en milieu.

BeterLot komt via allerlei documenten, procedures en communicatie­middelen tegemoet aan bovenstaande verplichtingen. Zo bevatten het deelnemersreglement, het financieel reglement en de trekkingsprocedure informatie over onder andere het aanbod en de kenmerken van de aangeboden loterijen, de voorwaarden voor deelname en wederopzegging, de kosten, prijzen en in te houden kansspelbelasting en de omvang en bestemming van de opbrengsten van de loterijen. Deelnemers mogen daarbij zelf bepalen aan welk goed doel zij hun bijdrage ten goede willen laten komen.
Daarnaast beschikt BeterLot over een privacyverklaring, waaruit deelnemers kunnen opmaken hoe zij met het bewaren en verwerken van hun gegevens omgaat. Ook andere documenten, zoals het verwerkingsregister, de Data Privacy Impact Assessment en diverse verwerkersovereenkomsten geven invulling aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevens­bescherming van de Europese Unie.
Naast bovengenoemde en andere documenten informeert BeterLot consumenten en deelnemers onder andere via haar websites, e-mailberichten en nieuwsbrieven.

Sluitend toegangsbeleid

Alvorens iemand kan deelnemen aan een van de loterijen van BeterLot worden eerst de leeftijd en identiteit van die persoon geverifieerd. De verificatie­procedure is onder andere vastgelegd in het deelnemersreglement.
Hierbij is sprake van een sluitend beleid.

Het reglement bevat diverse beschermings­maatregelen ter voorkoming van deelname aan de loterijen door minderjarigen. Zo is deelname aan de door BeterLot te organiseren loterijen alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Ter controle van leeftijd en identiteit van de deelnemer verlangt BeterLot, afhankelijk van de wijze waarop hij of zij deelneemt, diverse persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, IBAN en e-mailadres. BeterLot verifieert de leeftijd van een (abonnee) deelnemers zo nodig via iDIN-identificatie. 

Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan neemt BeterLot contact met hem of haar op en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

Voorop staat dat de deelnemer in beginsel zelf verantwoordelijk is voor de juiste aanmelding bij de loterijen, maar BeterLot kan deze gegevens op elk gewenst moment op juistheid en volledigheid controleren. Als blijkt dat de deelnemer, in strijd met de waarheid, heeft aangeven 18 jaar of ouder te zijn, sluit BeterLot deze direct van deelname uit. Mocht een minderjarige desondanks een prijs winnen, dan wordt die niet uitgekeerd. Daarbij kan men zich niet beroepen op het feit dat BeterLot dit vooraf had moeten vaststellen.

Preventiebeleid

Het meespelen in de door BeterLot te organiseren loterijen moet leuk en verantwoord zijn. BeterLot doet dan ook alles wat in haar macht ligt om te voorkomen dat minderjarigen en mogelijk andere kwetsbare personen daaraan deelnemen. BeterLot heeft om dit te borgen de procedure minderjarigen vastgesteld. De procedure sluit aan op de wettelijke kaders en de branche-brede afspraken en gedragsregels.

De procedure vormt de basis voor samenhangende activiteiten ter bescherming van minderjarigen, onder andere voor het vaststellen van de leeftijd van de deelnemers aan de loterijen. Waar nodig heeft de procedure ook zijn weerslag op de manier van werken met externe partijen zoals tussenpersonen, retailers en (data)leveranciers.

BeterLot houdt zich aan de voorschriften van de aan haar verleende meerjarige loterijvergunning en het Besluit en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Voor de aanbieders van kansspelen geldt daarnaast nog de Gedrags- en reclamecode kansspelen, opgesteld door de landelijke kansspelvergunninghouders en de ‘VAN kansspelen branche­organisatie’. Dit vertaalt zich naar diverse andere maatregelen en procedures rond de loterijen.

Daarbij gaat het vooral om verantwoord spelen. Dit omvat allerlei maatregelen om te voorkomen dat deelnemers gedrag ontwikkelen dat zou kunnen leiden tot overmatig of ongewenst spelgedrag.

Hoewel uit tal van onderzoeken blijkt dat loterijen niet of nauwelijks verslavingsgevoelig zijn, is niet ondenkbaar dat loterijen voor daarvoor gevoelige personen, in samenhang met andere kansspelen, een verhogend effect kunnen hebben op hun speelgedrag. Beter Lot doet er alles aan om te voorkomen dat de door haar georganiseerde loterijen leiden tot overmatige deelname aan deze loterijen en houdt zich aan de Leidraad Zorgplicht van de Ksa. Daarom hanteert Beter Lot voor haar loterij NLwint een maximumaantal loten dat deelnemers per trekking kunnen aanschaffen. Dat is vastgelegd in artikel 4, lid 5 van het deelnemersreglement. Bij NLwint kan Iedere deelnemer die via een abonnement speelt met maximaal vijf loten per trekking meedoen. Met het maximum wordt voorkomen dat deelnemers met te veel loten deelnemen en het spel zou kunnen leiden tot onmatige deelname of kansspelverslaving. In de praktijk speelt meer dan 90% mee in de NLwint loterij.

Zoals eerder aangegeven voorziet Beter Lot (potentiële) deelnemers van duidelijke en toegankelijke informatie over de door haar georganiseerde loterijen en wordt gezorgd voor een sluitend deelnamebeleid.
Ook wordt het gedrag van deelnemers gemonitord. Wanneer iemands speelgedrag plotseling verandert, bijvoorbeeld door het kopen van steeds meer loten, dan zal Beter Lot hem of haar daarop aanspreken en zo nodig en mogelijk begeleiden om dit gedrag aan te passen.

Beter Lot volgt hierbij onderstaand getrapt interventiemodel (‘stepped care model’) van Bower en Gilbody. Daarbij gaat het om drie fasen waarin Beter Lot mogelijk een rol kan vervullen: voorkomen, detecteren en interveniëren.

Bij voorkomen gaat het om het geven van heldere en betrouwbare informatie over de aangeboden loterijen en eventuele risico’s daarbij, vooral in combinatie met andere, meer risicovolle kansspelen. Voor BeterLot is daarvan geen sprake.

Bij detecteren gaat het om het monitoren en inzichtelijk maken van het speelgedrag en het zo nodig attenderen van deelnemers op eventueel risicovol gedrag. Ook kan BeterLot helpen bij mogelijke hulpvragen en zo nodig doorverwijzen naar hulpinstanties. Zoals in de Leidraad is aangegeven gaat het hierbij vooral om deskundigen op het gebied van budgetbeheersing.
Een deelnemer kan op de website van BeterLot www.beterlot.nl en www.nlwint.nl meer informatie vinden over verantwoord spelen. Ook zijn hier links naar instanties waar iemand terecht kan met vragen over verantwoord spelen, het voorkomen van kansspelverslaving, of professionele zorg.[2]

BeterLot kan vervolgens in de interventiefase maatregelen nemen om een deelnemer zo nodig te helpen in het matigen van zijn speelgedrag. In het uiterste geval kan BeterLot een deelnemer op vrijwillige basis tijdelijk uitsluiten.

BeterLot houdt bij alle marketing- en communicatieactiviteiten rond de door haar te organiseren loterijen rekening met de mogelijke risico’s die kunnen samenhangen met kansspelen en in het bijzonder de positie van minderjarigen en andere kwetsbare personen.

Bij alle communicatie- en marketinguitingen maakt BeterLot gebruik van de slogan: ‘Speel Bewust 18+’. Wederom om te benadrukken dat deelname voor personen onder de 18 jaar niet toegestaan is.

Kennis en inzicht in verantwoord spelen

Volgens artikel 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen moet een aantal medewerkers van de vergunninghouder, waaronder leidinggevenden beschikken over kennis over:

  • de aan de aangeboden kansspelen verbonden risico’s;
  • gokverslaving, de sociale gevolgen daarvan en de gedragskenmerken van gokverslaafden;
  • hulpverlening bij gokverslaving;
  • relevante wet- en regelgeving;
  • de binnen de branche geldende gedragscodes.

De leidinggevenden en medewerkers van de klantenservice van BeterLot zijn op de hoogte van de geldende regelgeving, de regelingen en procedures die binnen BeterLot gelden, de eventuele risico’s die kunnen samenhangen met de te organiseren loterijen en de mogelijke rol die zij daarbij kunnen vervullen. Zij hebben daartoe deelgenomen aan de voor hen relevante opleidingen en instructies en worden regelmatig geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het preventiebeleid en de voor hen relevante procedures en gedragscodes, om hun kennis op peil te houden.

Schriftelijke klachtenprocedure

BeterLot beschikt over een schriftelijke klachtenprocedure. Het doel van de klachtenregeling is:

  • Het beschrijven van de procedure die BeterLot volgt om klachten over haar dienstverlening van deelnemers aan de door haar te organiseren loterijen binnen redelijke termijn en op een adequate wijze af te handelen.
  • Het beschrijven van de procedure om de oorzaak van klachten over de dienstverlening van BeterLot van deelnemers aan de door BeterLot te organiseren loterijen vast te stellen en aan te pakken.
  • Het behouden en verbeteren van de relatie met (potentiële) deelnemers aan de door BeterLot te organiseren loterijen.
  • Het instrueren en trainen van medewerkers van BeterLot om adequaat met klachten om te gaan.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Op de webpagina “Veelgestelde vragen” krijgt de deelnemer informatie over hoe een klacht in te dienen over een van de loterijen van BeterLot.

Regeling voor effectieve en laagdrempelige opzegging van deelname

BeterLot beschikt over een eenvoudige en laagdrempelige regeling voor het opzeggen van deelname aan de door haar georganiseerde loterijen.
De deelnemer die via een abonnement speelt en dat wenst op te zeggen, kan dit schriftelijk, telefonisch of via de websites aan BeterLot kenbaar maken, onder vermelding van de naam, het e-mailadres en lotnummer(s), zoals vermeld op de deelnamebevestiging. De gemakkelijkste en snelste manier is het bellen van de klantenservice, waarna de opzegging binnen 30 seconden geregeld wordt. BeterLot zorgt er vervolgens voor dat de eerder verstrekte incasso­machtiging wordt beëindigd.

Een deelnemer die een eenmalig lot koopt doet met één trekking mee. Daarna stopt deelname automatisch.

Wijzigingen ten opzichte van eerder beleid en getroffen maatregelen en interventies in voorafgaand kalenderjaar

Volgens artikel 30 van de vergunning 2021 – 2026 dient Beter Lot jaarlijks bij het overzicht getroffen maatregelen en voorzieningen om kansspel¬verslaving zoveel mogelijk te voorkomen, tevens te rapporteren over eventuele wijzigingen in het document ten opzichte van het vorig kalenderjaar en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen die in het voorgaande jaar zijn getroffen.
Binnen Beter Lot en Lottery as a Service, dat in opdracht van Beter Lot een deel van de operationele activiteiten voor de loterijen uitvoert, hebben alle daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, leidinggevenden en medewerkers/eigenaren in 2023 met succes het certificaat ‘Basiscursus kansspelproblematiek’ behaald, dat drie jaar geldig is.

In het afgelopen jaar heeft Beter Lot geen enkele interventie of maatregel hoeven te treffen vanwege eventueel overmatig of ongewenst spelgedrag.
Dit lijkt te bevestigen dat de diensten en producten van Beter Lot door aard en maatregelen niet tot enig probleem leiden. Beter Lot zal dit goed blijven monitoren en, mochten er onverhoopt ongewenste ontwikkelingen zijn, tijdig ingrijpen.

[1 + 2] Er wordt verwezen naar: http://www.speelbewust.nl; http://www.agog.nl; https://www.jellinek.nlhttp://www.hands24x7.nl/.