BeterLot

Deelnemers reglement

Contactgegevens 

Beter Lot B.V.
Ringwade 33
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 085 30 30 821
Website: https://www.beterlot.nl 
E-mail: info@beterlot/nl

Artikel 1: Algemeen

1. Het is Beter Lot B.V. (hierna: BeterLot) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen toegestaan loterijen te organiseren, die niet zijn:

a. staatsloterijen, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid van de wet;

b. instantloterijen, zoals bedoeld in artikel 14a, tweede lid van de wet;

c. lotto’s zoals bedoeld in artikel 27a, tweede lid van de wet.

2. Eenieder die deelneemt aan de door Beter Lot te organiseren loterijen is gebonden aan de bepalingen van dit reglement en de eventueel ter uitvoering hiervan gegeven voorschriften.

Artikel 2: Organisatie

1. Beter Lot is statutair gevestigd te Nieuwegein, onder KvK-nummer 60088982 en treedt op als rechthebbende en beheerder van de door de Kanspelautoriteit verstrekte meerjarige kansspel­vergunning, met kenmerk 304743/14478, voor de te organiseren loterijen.

2. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat Beter Lot voldoet aan de wettelijke voorschriften en de voorwaarden verbonden aan de voor het organiseren van de loterijen verleende vergunning.

Artikel 3: Toepasselijkheid deelnemersreglement

1. Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle loterijen die door Beter Lot georganiseerd worden onder de meerjarige loterij­vergunning met kenmerk 304743/14478.

2. Indien een of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement onverkort van kracht.

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

1. Deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen staat open voor alle natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder en voor rechtspersonen. Indien een minderjarige deelnemer, minder dan achttien (18) jaar, die ten onrechte als meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, een prijs wint, dan wordt die niet uitgekeerd.

2. De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen:

a. personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar;

b. personen die het beleid van Beter Lot (mede) bepalen;

c. de uiteindelijk belanghebbende(n) van Beter Lot;

d. leidinggevenden en personen op sleutelposities van Beter Lot;

e. personen die betrokken zijn bij de trekkingen en de prijsbepaling, waaronder de notaris.

3. Deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen is mogelijk via online (e-commerce) en via fysieke verkoopkanalen.

4. Deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen krijgt invulling door het betalen van de prijs van een lot, ook wel de inleg genoemd. Deelnemers kunnen met meerdere loten aan een loterij deelnemen.

5. Beter Lot vindt dat meedoen aan de loterij een spel moet blijven. Daarom is het aantal loten per deelnemer aan een maximum gebonden.

Iedere deelnemer mag maximaal met vijf (5) loten per trekking meedoen.

6. De deelnemer betaalt de inleg onmiddellijk en onherroepelijk door automatische incasso van de geregistreerde IBAN (rekeningnummer) van de deelnemer van het verschuldigde bedrag op de IBAN (NL35INGB00081466) van Stichting Beheer Loterijgelden Nederland (KvK-nummer 77727274).

7. Indien betaling van de inleg niet of niet volledig heeft plaatsgevonden voorafgaande aan de trekking, is geen sprake van deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een prijs.

Artikel 5: Deelname via abonnement

1. Aan de door Beter Lot te organiseren loterijen kan worden deelgenomen via een abonnement. De deelnemer verleent in dat geval een machtiging aan Beter Lot voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag ten laste van zijn of haar IBAN (rekeningnummer).

2. Deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen via abonnement is uitsluitend mogelijk op basis van de door Beter Lot te verstrekken deelnamebevestiging en nadat de Stichting Beheer Loterijgelden Nederland, tenminste twee (2) dagen voorafgaand aan de desbetreffende trekking, het verschuldigde bedrag via automatische afschrijving heeft geïncasseerd.

3. Indien de automatische afschrijving, om welke reden ook, niet is geïncasseerd, of de afschrijving ten behoeve van de door Beter Lot te organiseren loterij door de deelnemer of de bankinstelling is teruggeboekt, dan vervalt de deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een eventueel gewonnen prijs.

4. Beter Lot vraagt voor deelname via elektronische weg ten behoeve van registratie en verwerking een aantal persoonsgegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (rekeningnummer), telefoonnummer en emailadres.

5. Beter Lot kan voor deelname via een abonnement, voorafgaand aan de te verstrekken deelnamebevestiging en de eerste incasso, via de bank van de deelnemer zijn of haar iDIN-identificatie vragen.

6. Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan kan Beter Lot contact opnemen met de deelnemer en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

7. Het opgegeven IBAN kan alleen worden gewijzigd door het opsturen van een kopie van een geldig identiteitsdocument en van een bewijs dat de bankrekening op naam staat van de deelnemer naar Beter Lot.

8. Een machtiging voor automatische incasso wordt verleend tot wederopzegging. Bij een aaneengesloten kennismakingsperiode van maximaal zes (6) maanden is een machtiging tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 6: Deelname via elektronische weg (e-commerce)

1. Voor deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen langs elektronische weg gelden dezelfde bepalingen als voor de andere wijzen van deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen.

2. Beter Lot vraagt voor deelname via elektronische weg ten behoeve van registratie en verwerking een aantal persoonsgegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (rekeningnummer), telefoonnummer en emailadres.

3. Beter Lot kan voorafgaande aan deelname via electronische weg, en de eerste incasso, via de bank van de deelnemer zijn of haar iDIN-identificatie vragen. Daarna kan pas een deelnamebevestiging verstrekt en ontvangen worden.

4. Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan kan Beter Lot contact opnemen met hem of haar en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

Artikel 7: Speelwijze

Beter Lot kent bij de betaling van een lot aan elke deelnemer een uniek lotnummer toe. De deelnemer ontvangt bevestiging van zijn of haar deelname met een of meer loten via het betalings­kenmerk dat de deelnemer van zijn of haar eigen bank ontvangt. Tevens ontvangt de deelnemer, na de eerste geslaagde betaling, een bevestigingsmail van de loterij, met de unieke lotnummer(s).

Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs.

Artikel 8: Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

1. Een aanvraag voor het deelnemen aan een door Beter Lot te organiseren loterij kan:

– via de website: https://www.beterlot.nl

– via de website: http://www.nlwint.nl

2. De deelnemer die een eenmalig lot koopt doet met één (1) trekking mee. De deelname stopt daarna automatisch.

3. De deelnemer die via een abonnement speelt, kan wijzigingen van dit abonnement doorgeven. De deelnemer die het abonnement wenst te wijzigen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de website aan BeterLot kenbaar te maken, onder vermelding van het spelersnummer en het desbetreffende abonnement, zoals vermeld op eerdergenoemde deelnamebevestiging met de daarbij gewenste wijziging.

Beter Lot zorgt ervoor dat de eerder verstrekte incassomachtiging wordt aangepast.

4. De deelnemer die via een abonnement speelt, neemt deel tot wederopzegging. De deelnemer die het abonnement wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de website aan BeterLot kenbaar te maken, onder vermelding van de naam, het e-mailadres en lotnummer(s), zoals vermeld op eerdergenoemde deelnamebevestiging. Beter Lot zorgt ervoor dat de eerder verstrekte incassomachtiging wordt beëindigd.

Artikel 9: Inleg

1. Beter Lot vermeldt de prijs van een deelnamebewijs, ook wel de inleg genoemd, op het fysieke deelnamebewijs (voor zover van toepassing) en op de websites van BeterLot (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).

2. De prijs van een deelnamebewijs wordt tijdig vóór de verkoop­periode via de websites van Beter Lot (www.beterlot.nl. en http://www.nlwint.nl). bekend gemaakt en bedraagt maximaal dertig euro (€ 30).

3. De inleg voor de door Beter Lot georganiseerde loterij (NLwint ) bedraagt € 5,00 per lot per trekking. Er zijn per loterij op
jaarbasis 12 betaalde trekkingen, ieder maand op de eerste maandag van die maand. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken. In dat geval wordt de trekkingsdatum voorafgaand aan de start van de verkoop van de loten via de websites www.beterlot.nl en www.nlwint.nl bekend gemaakt. 

Artikel 10: Geldigheid en annulering deelname

1. Deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen is geldig nadat de deelnemer de kosten van een of meerdere loten, waarmee hij of zij speelt, heeft betaald en hem of haar daarvan een bewijs is verstrekt.

2. Deelname aan de door Beter Lot te organiseren loterijen is alleen geldig als deze is geregistreerd in de centrale computer van Beter Lot. Indien de gegevens op het deelname- of betalingsbewijs afwijken van de in de centrale computer opgeslagen gegevens, dan gelden uitsluitend de in de centrale computer opgeslagen gegevens.

3. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude behoudt Beter Lot zich het recht voor om een of meerdere deelnames of deelnemers te weigeren of deelnames ongeldig te verklaren.

4. 4. Eventuele annulering van een deelname kan:

schriftelijk:

  • Beter Lot.,
  • Ringwade 33,
  • 3439LM, Nieuwegein
  • Telefonisch: 085 30 30 821
  • via e-mail: info@beterlot.nl en info@nlwint.nl

5. Annulering van een deelname aan een specifieke loterij kan uitsluitend plaatsvinden voordat de Stichting Beheer Loterijgelden Nederland het verschuldigde bedrag ter incasso heeft aangeboden.

6. De deelnemer dient ervoor te zorgen voldoende saldo op zijn of haar rekening te hebben voor de kosten van een of meerdere loten waarmee hij of zij speelt. Beter Lot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een niet gelukte incasso als gevolg van te weinig saldo op de IBAN (rekeningnummer) van de deelnemer.

7. Indien een incasso voor een trekking van de desbetreffende loterij(en) vlak voor of na deze trekking door de deelnemer wordt ingetrokken, heeft de deelnemer voor die trekking meegespeeld en blijft de betalingsverplichting staan.

8. Een intrekking van de incasso vlak voor of na de trekking leidt te allen tijde tot een opschorting van het abonnement.

9. Indien betaling, van één of meerdere trekkingen van een abonnement waaraan betrokkene heeft deelgenomen, uitblijft of achteraf wordt gestorneerd, kan de deelnemer aangeschreven worden conform de richtlijnen van de Wet Incassokosten. Incassokosten kunnen in rekening worden gebracht nadat de deelnemer vruchteloos is aangemaand en waarbij de deelnemer een betaaltermijn van veertien (14) dagen is gesteld met vermelding van de hoogte van de incassokosten. Beter Lot heeft geen verrekeningsrecht aangaande de BTW. Dat heeft tot gevolg dat incassokosten zullen worden verhoogd met de BTW.

Artikel 11: Prijzenpakket en trekking van de winnende lotnummers

Prijzenpakket

1. Beter Lot maakt het bij de desbetreffende loterij behorende prijzenpakket voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen bekend via haar eigen websites (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).

2. Het prijzenpakket van door Beter Lot te organiseren loterijen kan bestaan uit geldprijzen, prijzen in natura, of een combinatie daarvan. Het prijzenpakket kan zowel gegarandeerde als niet gegarandeerde prijzen bevatten.

3. Beter Lot reikt prijzen boven de € 5.000 en prijzen in natura uit op een nader, in overleg met de prijswinnaar(s), vast te stellen wijze. De overige geldprijzen worden automatisch bijgeschreven op de IBAN (rekeningnummer) van de desbetreffende winnaar(s).

4. Uitsluitend lotnummers waarvoor de volledige inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn.

De trekking van de winnende lotnummers

1. De trekking van de winnende lotnummers gebeurt in het openbaar.

2. De trekking staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris. De notaris maakt proces-verbaal op van de trekking en de gevolgde procedure.

3. Beter Lot maakt de trekkingsdata bekend via in ieder geval haar eigen websites (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).

4. Bij de trekkingen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. De notaris stelt per trekking vast dat daarvan gebruik wordt gemaakt en dat alleen betaalde en geldige loten in de trekking voor de reguliere prijzenpot, dat is exclusief de Hoofdprijs, bij de prijsbepaling worden betrokken.

5. Het resultaat van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vast dat alle reguliere prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers en legt dit vast in het proces-verbaal.

6. De trekking van de Hoofdprijs staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van de notaris. De trekking van de Hoofdprijs vindt plaats door lotnummers te trekken uit het totaal aantal beschikbare loten, zowel verkochte als niet-verkochte loten. Het vallen van de Hoofdprijs is daarmee niet gegarandeerd. Wanneer de Hoofdprijs niet is getrokken zal deze bij de volgende trekking opnieuw worden aangeboden.

7. Het recht op het verkrijgen van een prijs vervalt indien er geen tijdige of volledige betaling voor de desbetreffende loterij heeft plaatsgevonden.

8. Betaling heeft plaatsgevonden indien het aan Beter Lot verschuldigde bedrag op de rekening van Stichting Beheer Loterijgelden Nederland is bijgeschreven.

Artikel 12: Speelgeheim

1. Winnaars van prijzen bij Beter Lot zijn anoniem. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke instemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

2. Beter Lot kan winnaars van de Hoofdprijs vragen mee te werken aan publiciteitsactiviteiten voor Beter Lot. De deelnemer is te allen tijde vrij om dat te weigeren.

Artikel 13: Toekenning van de prijzen

1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat Beter Lot beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Iedere prijswinnaar krijgt zijn of haar prijs automatisch toegestuurd, wanneer de loterij over deze gegevens beschikt.

2. Voordat prijzen boven de € 2.000,- worden uitgekeerd, vindt een extra controle van leeftijd en identiteit plaats. Daarbij wordt geverifieerd of de prijswinnaar (bij het aanschaffen van het deelnamebewijs) 18 jaar of ouder is en voldaan heeft aan alle eisen om een geldige deelnemer te zijn, alvorens tot uitbetaling over te gaan.

Bij de controle neemt Beter Lot contact op met de deelnemer en vraagt hem of haar om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de uitbetalingsprocedure beëindigd

3. Winnaars van de hoofdprijzen (vanaf € 5.000,-) kunnen worden uitgenodigd op het kantoor van Beter Lot in Utrecht. Legitimatie aan de hand van een geldig identiteitsdocument is daarbij verplicht.

4. Bij de door Beter Lot te organiseren loterijen hoeft een deelnemer zijn of haar prijs niet te claimen. BeterLot zal de prijs binnen eenentwintig dagen na de trekking bij de prijswinnaar (laten) afleveren of deze per e-mail of telefonisch informeren over de wijze waarop hij of zij de prijs kan verkrijgen.

5. Beter Lot maakt de prijswinnende lotnummers tevens bekend via haar websites (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).

6. Beter Lot informeert de winnaars via e-mail over de door hen gewonnen prijzen in natura en hoe die worden afgeleverd. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

7. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.

8. Minderjarigen zijn te allen tijde van deelname uitgesloten, zelfs wanneer hun ouder of voogd hiervoor toestemming heeft gegeven. Als bij controle blijkt dat de speler een valse geboortedatum heeft opgegeven, kan hij of zij geen aanspraak maken op de prijzen.

Artikel 14: Kansspelbelasting

1. Prijzen boven € 449,- worden met de wettelijk vastgestelde kansspel­belasting belast.

2. Beter Lot neemt bij de door haar te organiseren loterijen de kansspelbelasting voor prijzen in natura voor eigen rekening en draagt deze af aan de Belastingdienst.

3. Op geldprijzen waarover kansspelbelasting verschuldigd is, houdt Beter Lot de belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Artikel 15: Afdracht loterijopbrengst

1. Beter Lot organiseert loterijen waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan doelen van algemeen belang. Ten minste 80% daarvan komt ten goede aan begunstigden die de Belastingdienst heeft aangewezen als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

De bij Beter Lot aangesloten goede doelen kunnen onder andere, maar niet alleen, actief zijn op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en natuur en milieu.

Artikel 16: Afgelasting of uitstel

1. Beter Lot is gerechtigd een loterij geheel of gedeeltelijk af te

gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van BeterLot bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 17: Verval van het recht op uitbetaling van een prijs

1. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één (1) jaar na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

Artikel 18: Onvoorziene gevallen

1. In gevallen waarin het reglement, naar het oordeel van Beter Lot, niet of niet duidelijk voorziet, beslist Beter Lot

Artikel 19: Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

1. Om te kunnen deelnemen aan de door Beter Lot te organiseren loterijen verstrekt de deelnemer vrijwillig persoonsgegevens. Deelnemen betekent dat de deelnemer actief instemt met de voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit deelnemersreglement.

2. Beter Lot respecteert de privacy van de deelnemer en de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens en houdt zich bij het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevens­bescherming van de Europese Unie.

3. Beter Lot heeft de bescherming van de privacy van de deelnemer uitgewerkt in haar Privacyverklaring. De verklaring is te vinden op de websites van Beter Lot (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).

Artikel 20: Aansprakelijkheid en overmacht

1. Beter Lot is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:

– onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;

– storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;

– eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;

– het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterijen;

– overige door derden verrichtte handelingen.

Artikel 21: Klachtenregeling

1. Een deelnemer kan zijn of haar bezwaren over de dienstverlening van Beter Lot kenbaar maken overeenkomstig de klachtenregeling van Beter Lot. De klachtenregeling is te vinden op de websites van BeterLot (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).

Artikel 22: Geschillen en beroep

1. De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomend uit of verband houdend met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 23: Wijziging reglement 

1. Beter Lot maakt wijzigingen van het reglement, alvorens in werking te treden, bekend via haar website. Op wijzigingen kan eerst beroep worden gedaan na inwerkingtreding.

Artikel 24: Slotbepaling

1. Dit reglement is op 31-08-2022 door het bestuur vastgesteld en treedt in werking op 1-10-2022.

2. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Deelnemersreglement Beter Lot 2022/2023.

3. Een exemplaar van dit reglement is gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van Beter Lot of te downloaden via de websites van Beter Lot (www.beterlot.nl en http://www.nlwint.nl).